Kalkulátor
Számolja ki könnyen..
Válasszon autót
Bérlés kezdete:
Bérlés vége:
Tervezett kilóméter futás a bérlet ideje alatt:
Számol
Kalkulált bérleti díj

Rólunk

A Bérautó Szombathely Autókölcsönző 2004 óta nyújt partnerei számára az autókölcsönzés területén teljes körű szolgáltatást.

A bérlői igényeknek megfelelően alacsony üzemeltetési költségű, folyamatosan szervizelt, biztosítással rendelkező autókkal és versenyképes árakkal várjuk megrendelőinket, akik számára több választási lehetőséget is kínálunk.

Ha arra van szüksége, nálunk akár egy-két napra is bérelhet magának autót, de azon cégek igényeit is képesek vagyunk maximálisan kielégíteni, amelyek kényelmi és költségkímélési megfontolásokból hosszú távra szeretnének gépkocsit bérelni.

Kérésére a bérelt gépkocsit a címére kiszállítjuk, műszaki hiba, illetve nem saját hibás kár esetén pedig csereautót biztosítunk.

Nézzen körül honlapunkon, tekintse meg autóinkat, árainkat és akciós ajánlatainkat, s meglátja, hogy velünk biztosan célba ér!

Általános kölcsönadási feltételek

A Gastro Mobil Kft. (továbbiakban kölcsönadó) kölcsönbe adja a megnevezett kölcsönbevevőnek a Kölcsönadási szerződésben leírt gépkocsit, az alábbi feltételekkel mellett:

 1. A kölcsönbevevő köteles minden bel- és külföldi jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik.
 2. A kölcsönbevevő köteles a gépkocsit és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A kölcsönbevevő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Kölcsönbevevő köteles a birtokában és használatában álló gépkocsit a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre lezárni, a riasztót bekapcsolni, a gépkocsiban értéket nem hagyni, a gépkocsival lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépkocsi magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.
 3. A gépkocsit csak a szerződésben és annak esetleges mellékletében feltüntetett személy(ek) vezetheti(k).
 4. A kölcsönbe adott gépkocsit tilos: dsdada
  • másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a kölcsönadási szerződésen nem szereplő személynek a vezetést átengedni, üzletszerű személyszállításra és teherszállításra használni,
  • autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni,
  • másik jármű vontatására használni
  • hűtőfolyadék befagyása vagy elfolyása, a kenőolajok elfolyása esetén használni, valamint a műszerfalon található valamely hibajelző lámpa (motorolajjal, hűtőfolyadékkal kapcsolatos lámpa) kigyulladása, bevillanása esetén a gépkocsit használni
  • alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni,
  • a Gastro Mobil Kft. engedélye nélkül tilos a gépkocsit külföldre vinni, valamint nem az EU-hoz tartozó tagállamokban használni
 5. A kölcsönbevevő a teljes, akár a gépkocsi értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni a jelen Általános Kölcsönbevételi feltételek 1.)-4.) pontjaiban foglaltak megszegése, és azokon túl a következő esetekben:
  • a gépkocsi gondatlan, szakszerűtlen üzemeltetése, túlterhelése,
  • a gépkocsi mindazon károsodásáért, mely a kölcsönbevétel időtartama alatt keletkezett, ha ez nem biztosítási esemény,
  • az alkatrészek, tartozékok, felszerelések mindennemű hiányáért,
  • a gépkocsi gondatlan őrzése, tárolása, magára hagyása, esetén
  • az olyan károkért, amelyek azáltal keletkeztek, hogy a gépkocsit annak elhagyásakor nem zárták be, vagy nem az előírásoknak megfelelően parkolták. Felel a járműben, alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett lopás és részlopás károkért, ha a gépjárműben hagyta lopáskor a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét, vagy a hatóság előtt a tulajdon- vagy a használati jog igazolására alkalmas iratokat,
  • a kölcsönbevevő vagy közreműködője minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállást kizárja vagy korlátozza.
 6. A kölcsönbeadó minden gépkocsija érvényes kötelező, casco biztosítással rendelkezik. Az önrész mértéke legalább 50.000 Ft vagy a kár 10%-a. A casco biztosítás megváltása nem tartalmazza a tető, a gumiabroncs, a kerekek, a fenéklemez és az alatti részek, a külső tükrök, az antenna és a belső tér, kárpit részeit, melyre a kölcsönbevevő kártérítési felelőssége az önrész összegétől függetlenül fennáll. Lopás esetén a casco biztosítás csak abban az esetben érvényes ha a kölcsönbe vevő személy a tőle ellopott gépkocsi forgalmi engedélyét ,és indító kulcsát fel tudja mutatni, ha ezen okmány illetve kulcs közül bármelyik hiányzik abban az esetben a gépkocsi teljes értékét a kölcsönbe vevő köteles maximum 30 napon belül megtéríteni. A biztosítóval, illetve a gépkocsi eltulajdonítójával szembeni fellépés, igényérvényesítés, pervitel a kölcsönbe adó feladatát és költségét képezi.
 7. Gastro Mobil Kft. semmilyen módon nem felelős a kölcsönbevevő és utasai testi épségéért, valamint egy esetleges karambol miatt bekövetkezett sérülésekért sem vállal felelősséget .Szintén nem felel a kölcsönvevő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Gastro Mobil Kft. azokért a közvetett vagy következményes károkért, melyek kölcsönbevevőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik. Meghibásodás esetén a Gastro Mobil Kft. csereautót biztosít.
 8. Külföldi út esetén a kölcsönbevétel teljes időtartama alatt a szállás- és napidíj, ill. a dologi kiadások a kölcsönbevevőt terhelik. A szerződés megkötésekor a kölcsönbevevő a szerződésben meghatározott óvadék fizetésére köteles, mely biztosítékul szolgál a kölcsönbevevő által esetlegesen kölcsönbe adónak okozott károkért. A kölcsönbevétel végén az óvadék visszafizetésre kerül, kivéve a kölcsönbevevő károkozásának esetét. Gastro Mobil Kft. nem köteles az óvadékot visszafizetni mindaddig, amíg kölcsönbevevő esetleges kártérítési felelősségével kapcsolatosan függő kérdés áll fenn. Kölcsönbe adó az óvadék után kamatot nem tartozik fizetni.
 9. A kölcsönbevételi díj magában foglalja:
  • a kötelező, casco biztosítás díját,
  • a javítás (kivéve gumidefekt) díját, kopó alkatrészek cseréjét
  • az első napon 500 km-t, a további napokon 250 km futást
  A kölcsönbevétel ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév stb.) a kölcsönbevevőt terhelik. Amennyiben a kölcsönbevevő a gépkocsit nem teletöltött üzemanyagtartállyal adja vissza, a Gastro Mobil Kft. újratöltési szolgáltatás díjat számít fel. Ha megállapítást nyer, hogy a kölcsönbevevő nem a gépkocsikra előírt minőségű üzemanyagot használta, köteles az esetleg ebből eredő károsodás, valamint az üzemanyag költségeit megfizetni. A Gastro Mobil Kft. a gépkocsit kívül, belül tisztán adja át, melyet a kölcsönbevevőnek tiszta állapotban kell visszaadni. Amennyiben megállapítást nyer hogy a gépkocsi nem megfelelően van kitakarítva, a Gastro Mobil Kft. a kölcsönbe vevőnek tisztítási díjat számít fel. Külső mosás díja: 1200Ft+áfa. Belső takarítás díja: 1600Ft+áfa.
 10. A minimális kölcsönbevételi időtartam egy nap. Egy kölcsönbevételi nap 24 órából áll, mely a kölcsönadási szerződésben szereplő kezdeti időpontban kezdődik. A kölcsönbevétel kezdő időpontjához viszonyított pótlólagos órákra, illetve a tervezett leadás időpontjához viszonyított késés 1 plusz nap felszámítását jelenti.
 11. Amennyiben a szerződésben megállapodott időszak lejárta előtt a gépkocsi a kölcsönbevevőnek felróhatóan totálkáros lesz, vagy a gépkocsit ellopják, a kölcsönbe adó a kölcsönbevevő szerződésszegése miatt kénytelen élni a felmondás jogával, a kölcsönbevevő tartozik az így ki nem fizetett, illetve hátralékos díj 100%-át kitevő meghiúsulási kötbért fizetni.
 12. A kölcsönbevevő köteles a gépkocsit és tartozékait a Gastro Mobil Kft. irodájába az üzleti nyitva tartás ideje alatt - a normál elhasználódást figyelembe véve - az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a kölcsönbevevő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az ebből származó kárt és költségeket a kölcsönbevevő tartozik megtéríteni. Ha a kölcsönbevevő a gépkocsit továbbra is igénybe kívánja venni, ezt a szándékát legkésőbb a kölcsönadási szerződés lejárta előtt 48 órával személyesen kell a Gastro Mobil Kft. tudomására hozni, az esetleg szükséges óvadék egyidejű befizetése mellett. A Gastro Mobil Kft. a kölcsönadási szerződést nem köteles meghosszabbítani. Tartós kölcsönbevétel esetén a kölcsönadási szerződésben megjelölt napon a szerződést meg kell újítani, a gépkocsi egyidejű bemutatása mellett. A kölcsönadási szerződés kölcsönbevevő általi megszegése esetén vagy amennyiben a kölcsönbevétel letelte után 12 órával a kölcsönbevevő a gépkocsit kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, kölcsönbe adó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépkocsit a kölcsönbevevőtől visszavenni, akár a szükséges önhatalom eszközével is élve. Ugyanígy jogosult Gastro Mobil Kft. a szerződést felmondani és a gépkocsit a kölcsönbevevőtől visszavenni, ha a kölcsönbevevő Gastro Mobil Kft. felé fennálló tartozását a kölcsönbe adó írásos felszólítása ellenére sem rendezi. Felek rögzítik, hogy amennyiben a kölcsönbevevő a kölcsönadási szerződés lejártát követő 12 órán belül az általa használt gépkocsit a kölcsönbe adónak nem szolgáltatja vissza, illetve a kölcsönadási szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy kölcsönbe adó joggal vélelmezheti, hogy a gépkocsira nézve a kölcsönbevevő a Btk. 317§-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért a kölcsönbe adó jogosult a kölcsönbevevővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a kölcsönbe adó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.
 13. Amennyiben a kölcsönbevevő a gépkocsit nem az irodában adja le ,akkor az érvényes díjszabás szerinti visszaállítási díjat a kölcsönbe adó irodáig meg kell fizetnie.
 14. Tartósbérlet esetén kölcsönbevevő köteles értesíteni a kölcsönbe adót az általa megadott km-ek kor hogy az adott gépkocsi szervizmunkáit időben elvégezhesse. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget az ebből adódó károk a kölcsönbevevőt terhelik. A kölcsönadó a szerviz teljes idejére csereautót biztosít.
 15. Műszaki meghibásodás, karambol, lopás esetén a kölcsönbevevő minden esetben AZONNAL KÖTELES telefonon (06-70-338-7767) értesíteni a kölcsönbe adót a káreseményről, még akkor is ha az a nyitvatartási időn kívül történt. Ha a kölcsönbevevő nem a fent leírtak szerint jár el, az ebből adódó esetleges károkért a kölcsönbevevő teljes anyagi felelősséggel tartozik. a 06-70-338-7767 NON STOP ügyeletes telefonszámon kérhet intézkedést
 16. Javítás esetén a kölcsönbevevő köteles a lecserélt alkatrészt a javítótól elkérni, megőrizni és legkésőbb a kölcsönadási szerződés elszámolásakor a kölcsönbe adó irodában leadni a felhasznált javítójegy egy példányával együtt. Ezek elmulasztásakor a javítás összege a kölcsönbevevőt terheli. Az esetleges készpénzes javítási számla kiegyenlítése esetén a kölcsönbevevő a javítójegy helyett a km-számláló állását is tartalmazó áfás számlát adja le, melynek alapján a kölcsönbe adó iroda a számla összegét kifizeti, ill. jogi személy kölcsönbevevőnek átutalja. A javítás maximális értéke 10.000,azaz tízezer Forintig terjedhet.
 17. A kölcsönbevevő köteles minden személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó balesetnél, káreseménynél a rendőrség intézkedését kérni, ill. a gépkocsi feltörése, rongálása, ellopása esetén az ügyeletes telefonszámon a kölcsönbe adót AZONNAL értesíteni, rendőrkapitányságon feljelentést tenni, és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap stb.) a kölcsönbe adó irodában leadni. Balesetnél a kölcsönbevevő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). A kölcsönbevevőnek nincs megegyezési joga, a kölcsönbe adó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet. Amennyiben a kölcsönbevevő saját hibájából kárt okoz az általa kölcsönbevett gépkocsiba, ez az adott gépkocsi időszakos kiesését jelenti a kölcsönadó cégnek, ezért a javítás teljes időtartamára köteles a bérleti díjat 100%-ban a kölcsönadónak megfizetni. A javítás teljes időtartamáról a javító műhely hiteles bizonylatot állít ki. Totálkár esetén 1, azaz egy hónap bérleti díjat köteles a kölcsönbevevő a kölcsönbe adónak megfizetni. Lopás esetén mindaddig köteles a kölcsönbe vevő a kölcsönbe adónak bérleti díjat 100%-ban megfizetni amíg a biztosító a kárt a kölcsönbe adó cég felé nem rendezi. Saját hibás károkozás, lopás esetén a casco önrész mértéke a kölcsönbe vevőt terheli, az önrész mértéke minimum 50.000Ft vagy a kár 10%-a.
 18. A Gastro Mobil Kft. minden gépkocsija GPS, GSM alapú nyomkövetővel van ellátva, mely berendezés szabotázs ellen is védett, ha ennek ellenére az elrejtett készüléket külső behatás, rongálás érné, ezt a készülék a megfigyelő központnak azonnal jelzi, valamint e cselekmény bírósági pert von maga után.
 19. A gépkocsi km-spirálját a Gastro Mobil Kft. leplombálja. A km-számláló szerkezet meghibásodását a kölcsönbevevő köteles azonnal jelenteni a kölcsönbe adó irodának. Ha a kölcsönbevevő a bejelentést elmulasztja, és a hiba a visszavételkor derül ki, a kölcsönbevevő a teljesített kilométereken felül a kölcsönbevétel teljes időtartamára napi 10.000 Ft díjat köteles megfizetni.
 20. Kölcsönbevevő bármely, kölcsönbe adó felé fennálló fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő kamatot tartozik fizetni.
 21. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Jogvita esetére a felek kikötik a Szombathelyi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét!
 22. A szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után írták alá. A kölcsönbevevő a jelen szerződés aláírásával vállalja a szerződésből származó jogkövetkezményeket, s egyben elismeri a szerződés tárgyát képező gépkocsi hiánytalan, tele tankkal, leplombált km órával, kenőanyaggal és hűtőfolyadékkal teljesen feltöltött állapotban, a magyar előírásoknak megfelelő tartozékokkal történő átvételét.
 23. Nagyértékü károkozás, 500.000 Ft javítási költséget meghaladó saját hibás baleset esetén a Gastro Mobil Kft. fenntartja a jogot a kölcsönadási szerződés lezárása után is a 10%-os önrész kölcsönbevevő felé történő érvényesítésére a javítási számla alapján.